Video of Shisochin

Shisochin
Shito-Ryu Kata Shisochin performed by Dan Hopper

Go back to all videos.